Provozní řád přírodního koupaliště a umělého koupaliště

Provozní řád přírodního koupaliště a umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) a sauny dle § 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

PRÁVNÍ PŘEDPISY (především zákon č. 258/2000 Sb. a jeho § 6, 6a až 6f; vyhláška MZ č. 238/2011 Sb.; vyhláška MZ č. 134/2004 Sb., zákon č. 541/2020 Sb. a zákon č. 120/2000 Sb.)

Podmínky činnosti

INVESTIG s.r.o., IČ: 14443091
Olšanská 2898/4a, Praha 3 – Žižkov

e-mail: info@wellness-royal.cz

tel.: +420 777 166 238

Technický popis zařízení, kapacita:

Kapacita wellness centra:

Návštěvníci 42 osob:

              Masáže –                          12

              Wellness –                        12

              Spa + Wellness –            18  

Zaměstnanci 4 osoby

rozměry, popis recirkulačního systému (čerpadla, filtrace, cirkulace a její intenzita)

Zdroj vody – vodovodní řád

Údržba a čištění bazénu včetně jejich zařízení – bazén nemáme k využití, pouze vířivé vany, do kterých se napouští čistá voda z vodovodu bez přidané chemie.

Rozměry wellness centra:

Zastavěná plocha                        291, 74 m2

Obestavěný prostor                     1 050, 26 m2

Zastavěná plocha                        258, 58 m2

Rozměry vířivých van:

150 cm obvod, 64 cm hloubka, kapacita vody 400 l.

Každý zákazník si napouští čistou vodu z vodovodu.

Úklid a dezinfekce – vířivé vany a sauny a boxy na venkovní obuv se pravidelně desinfikují po každé návštěvě zákazníka wellness centra. Zákazník si přezouvá venkovní obuv do přezuvek na recepci ihned při vstupu do wellness. Po odchodu zákazníka se použitá voda vypouští prostřednictvím kanalizace a celý prostor se řádně uklidí a vydesinfikuje.

hygienická vybavení – desinfekce, dlážděné plochy uvnitř wellnessu čištěny napařovacím profesionálním vysavačem, úklidové pomůcky – Sanytol, Savo, ocet, šumivé desinfekční tablety do toalet, přípravek proti prachu, LCD leštící antibakteriální ubrousky.

Likvidace odpadu – komunální odpad

Povinnosti provozovatele – provozní deník                                     ANO, vedený jednatelem společnosti

servisní a údržbová práce na technických zařízeních                  ANO, servisní technik

nápravná opatření                                                                                 ANO, servisní technik´

informace veřejnosti – webové stránky, sociální sítě                   ANO

způsob manipulace s prádlem                                            čistírna a prádelna Vyžehlíme24

je-li zapůjčováno spotřebiteli – špinavé a čisté prádlo je uskladněno zvlášť v místnostech tomu určených.

První pomoc –

lékárnička 1. pomoci – uložena na provozovně Kbelská 1152/2, 198 00 Praha 9-Hloubětín v zázemí zaměstnanců ve vyznačené skříňce. Veden deník úrazů. Potvrzení o školení bezpečnosti práce a první pomoci – zaměstnanci.

Návštěvní řád:

Vstup do wellness centra je možný pouze po zaplacení vstupného na recepci, předložení platného voucheru, nebo v rámci propagace/reklamy zdarma. Pobyt v něm je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování wellness centra či jeho vybavení. Dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek.

Děti do 12 let mají vstup povolen pouze s doprovodem osoby starší 18 let.

Vstup je zakázán:

  • osobám s horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo jinými přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován,
  • osobám, které nerespektují jakýmkoliv způsobem návštěvní řád a nedbají pokynů obsluhy,
  • do wellness centra je přísný zákaz vstupu se zvířaty.

Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všem míst a zařízení wellness a při svém jednání dbát vlastní bezpečnosti.

Do wellness centra vstupuje každý na vlastní riziko. V celém areálu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu.

Provozovatel wellness centra si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví provoznímu řádu, pokynům zaměstnanců nebo jejíž chování shledá zaměstnanec wellness centra nepřístojným.

Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních wellness centra závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnancům na recepci.

Provozovatel wellness centra neodpovídá za škody
způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem těchto osob nebo v důsledku jejich zavinění.

Do wellness centra není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, drogy, omamné a psychotropní látky, sklo či skleněné předměty a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku wellness centra. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout zaměstnanec wellness centra.

Ve wellness centru je zakázáno kouřit a je povolena konzumace pouze nápojů zakoupených ve wellness centru.

Povinností každé osoby vstupující do wellness centra je odevzdat předměty zde nalezené zaměstnanci wellness centra.

Provozovatel wellness centra nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka jeho zaviněním, byť i z nedbalosti.

Provozovatel wellness centra nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí návštěvníků.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

Zásady osobní hygieny zaměstnanců:

pečovat o tělesnou čistotu

umývat si ruce v teplé vodě s použitím vhodného prostředku

nosit čisté OOPP (pracovní oděv a obuv) dle charakteru činnosti

udržovat pracovní oděv v čistotě (výměna dle potřeby)

další OOPP (jednorázové rukavice, ústní roušky) – dle míry rizika kontaminace 9 ukládat pracovní a občanský oděv na určené místo a odděleně

neopouštět provozovnu v pracovní dob ě v pracovním oděvu a obuvi

vyloučit nehygienické chování (kouření, úprava vlasů a nehtů)

pečovat o ruce, nehty na rukou mít ostříhané na krátko, čisté, bez lakování

nenosit ozdobné předměty v prostorách pro přípravu potravin nejíst, nepít, poranění mít ošetřena a převázána čistým vodotěsným obvazem (barevná náplast) onemocnění (průjem, kožní infekce atd.) hlásit nad řízenému a ošetřujícímu lékaři

Ochranné pracovní pomůcky:

Ochranné rukavice, zdravotnické profesionální uniformy, pevná obuv, desinfekce na ruce, rouška přes ústa.