Všeobecné obchodní podmínky

Společnost INVESTIG s.r.o., IČ 14443091 (dále jen „Správce“) je provozovatelem luxusního wellness centra a webových stránek www.wellness-royal.cz. Služby nabízené wellness centrem a jejich ceny jsou uvedeny na webové stránce www.wellness-royal.cz/. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) stanovují pravidla pro využití jednotlivých služeb nabízených wellness centrem.

Objednáním jakékoliv nabízené služby Zákazník akceptuje tyto OP. Podmínkou využití služby není registrace, ale registrovaní zákazníci mají stanovené výhody, včetně výhodnějších cen služeb. Zákazník se může registrovat na webové stránce www.wellness-royal.cz/, zavoláním na recepci nebo posláním e-mailu. Registrace probíhá na základě kontaktování Zákazníkem zvoleného přihlašovacího jména a hesla, s následným požadavkem na ověření Zákazníkem zadané e-mailové adresy nebo telefonního čísla.

Rezervaci služeb je možné provádět osobně na recepci wellness centra, telefonicky a prostřednictvím webu (platí jen pro registrované zákazníky). Nerozhodne-li pověřený pracovník wellness centra jinak, je Zákazník povinen uhradit při rezervaci služeb zálohu ve stanovené výši, která může činit až 100% ceny služby. Při provádění rezervace prostřednictvím webu se Zákazník výši zálohy dozví po zadání objednávky příslušné služby. Rezervace je pro Zákazníka závazná až v okamžiku připsání platby zálohy na účet Správce. Doplatek ceny služby je splatný při příchodu do wellness centra, před započetím využití služby.

Správce akceptuje platby v hotovosti, běžnými platebními kartami a jím vydávanými vouchery. Platbu voucherem je Zákazník povinen oznámit nejpozději při rezervaci a voucher je povinen odevzdat pracovníkovi wellness centra před započetím využití služby.

Zákazník a osoby, které s jeho souhlasem využijí jím rezervované služby, jsou povinni chovat se ve wellness centru tak, aby nedocházelo k poškození, znečištění ani k nadměrnému opotřebení vybavení a příslušenství wellness centra. Zároveň jsou povinni chovat se tak, aby nevzbuzovali veřejné pohoršení a nerušili svým chováním ostatní přítomné zákazníky. Zákazník odpovídá za škodu, kterou způsobí na vybavení a příslušenství wellness centra on sám a osoby, které s jeho souhlasem využijí jím rezervované služby. 

Zjistí-li Zákazník před či v průběhu využití služby jakékoliv poškození, je povinen toto bezodkladně nahlásit přítomnému pracovníkovi wellness centra. Zákazník bere na vědomí, že jakékoliv poškození vybavení a příslušenství, které bude zjištěno po odchodu Zákazníka, a které nebylo Zákazníkem nahlášeno, bude posuzováno jako zaviněné Zákazníkem.

Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, není nezbytný souhlas registrovaných zákazníků se zpracováním jejich osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že recepce wellness centra je zabírána kamerou se záznamem uchovávaným po dobu 90 dnů. Informace o právech zákazníků vyplývajících pro ně z Nařízení jsou uveřejněny na webu www.wellness-royal.cz.

V ostatním řídí se vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy závaznými v České republice. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, se může v případě sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, která je příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz.

Správce je oprávněn tyto OP jednostranně změnit. Změnu oznámí Správce tak, že na webu www.wellness-royal.cz uveřejní jejich nové znění.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 17.05.2024.